Accés


Es pot accedir a l'ACM Digital Library cercant-la al PoliBuscador, filtrant per Bases de dades. Seleccionant l'enllaç Accés en línia s'obri directament la base de dades en una pestanya nova.

Per activar determinades funcionalitats (subscriure alertes, crear carpetes i guardar-hi registres, etc.) cal crear-se un compte Web personal. Des de l'enllaç SIGN IN anem al formulari de creació del compte.

Cerques


Navegar per temes, col·leccions i publicacions

Des de la pàgina d'inici podem cercar articles mitjançant diversos tipus d'índex:

 • Publicacions de l'ACM
 • Publicacions dels Grups d'especial interés, que impulsen la investigació en las principals àrees de l'informàtica
 • Actes de congressos
 • Col·leccions especials
 • Tipus de document i editor
 • Clasificació temàtica de l'ACM

Cerca simple

Introduïm el terme o termes de cerca en el quadre de la part superior esquerra de la pàgina. Se cerca cada paraula individualment.

 • Si volem cercar una frase exacta, cal escriure-la entre cometes.

Cerca avanzada

Seleccionem l'enllaç Advanced Search per accedir al formulari de cerca avanzada.

Per defecte, la cerca es realitza en la ACM Full-Text Collection, però podem triar que es realitze en The ACM Guide to Computing Literature (que recuperarà també documents sense accés al text complet).

Es pot elaborar una estratègia de cerca complexa combinant termes en diferents camps (títlo, autor, editor, resum, text complet, etc.) i amb diferents relacions entre ells.

Pàgina de resultats

En la part superior esquerra trobem el nombre de registres recuperats.

 • Si  volem expandir els resultats, podem seleccionar l'enllaç per afegir registres de l'ACM Guide to Computing Literature
 • Els resultats poden ordenar-se per rellevància, data de publicació, nombre de citacions o de descàrregues
 • També tenim l'opció de refinar els resultats amb els filtres que apareixen en la part esquerra de la pàgina (autors, publicacions, data, etc.)

Des de la informació breu de cada registre es pot accedir directament al text complet de l'article. A més a més, s'inclou la informació bibliomètrica: el nombre de descàrregues i el nombre de citacions que ha rebut l'article.

Informació del registre


A través del títol de l'article accedim a la pàgina d'informació completa del registre i a les funcionalitats que s'ofereixen a l'usuari:

 • Compartir l'article per correu electrònic o a les xarxes socials
 • Exportar la referència bibliogràfica en els formats BibTeX, EndNote o ACM Ref. Si el gestor de referències bibliogàfiques utilitzat és Zotero, simplement hem de seleccionar la icona corresponent de la barra de navegació perquè es realitze l'exportació de la referència de manera directa (bé d'un conjunt de registres des de la pàgina de resultats o bé d'un registre concret des de la pàgina d'informació del mateix)
 • Subscriure's a l'alerta de continguts de la publicació via email o RSS (és necessari tenir un compte)
 • Guardar el registre en una carpeta (Save to Binder) (també necessitem tenir un compte)

En la banda inferior trobem una sèrie de pestanyes que desglossen informació sobre el contingut de l'article. En la pestanya Cited by està el llistat de referències de treballs que han citat l'article que estem consultant i que poden ajudar-nos a ampliar informació sobre el nostre tema de cerca.

En seleccionar Similar Patents and Articles es desplega un quadre amb informació gràfica sobre documents o patents relacionades amb l'article.

Pàgines de perfils d'autors i institucionals