Què són els estils de citació?


Els estils de citació són conjunts de normes que determinen les dades, l'ordenació, la puntuació i altres formats que han d'utilitzar-se per a incloure les citacions i les referències en la redacció de qualsevol text.

Els estils més utilitzats són els creats per organismes normalitzadors (ISO) i associacions professionals (APA, MLA, etc.), encara que hi ha milers d'estils, ja que moltes editorials i revistes científiques tenen definits estils propis, que suposen adaptacions o canvis mínims respecte als estils més estandardizats.

D'altra banda, cada àrea temàtica sol utilitzar un estil determinat:

  • Multidisciplinar: UNE-ISO 690, Chicago
  • Enginyeria Elèctrica i Informàtica: IEEE
  • Psicologia i Ciències Socials: APA
  • Química: ACS
  • Humanitats, Llengua y literatura: MLA
  • Física, Cièncias Naturals i Sociales: Harvard
  • Cièncias de la Salut: Vancouver

Moltes universitats estableixen en les seues normatives la utilització d'un estil concret, no obstant això, la UPV no té definida cap preferència d'estil.

 En el cas de la redacció de treballs acadèmics, les nostres recomanacions són:

  • si existeixen, seguir les recomanacions per a la redacció dels treball del centre;
  • consultar sempre amb el tutor sobre l'elecció de l'estil de citació;
  • en cas de deixar-lo a l'elecció de l'alumnat, escollir el que es preferisca, el més afí a l'àrea temàtica.