ASSOCIACIONS PROFESIONALS

AMETIC: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales 

L'Associació te com a finalitat la defensa en tots els àmbits dels interessos legítims dels associats, promourà el desenvolupament del sector econòmic i empresarial inclòs en l'Associació i cooperarà per a la definició i foment dels dits interessos. AMETIC representa vora 3.000 empreses.

   

ASPE: American Society for Precision Engineering 

L'objectiu d'aquesta societat és promoure les arts, les ciències i la tecnologia de l'enginyeria de precisió, fomentar la seua difusió a través de l'educació i la formació, i afavorir-ne el seu ús per la ciència i la industria. Les tecnologies d'habilitació d'ASPE inclouen les següents indústries: microelectrònica, automotriu, òptica i fotònica, MEMS, nanotecnologia, defensa i màquines-ferramentes.

   

CIGRÉ: Conseil International des Grands Réseaux Électriques 

CIGRÉ España 

Organització no governamental líder a nivell mundial en sistemes d'energia elèctrica, que cobreix els aspectes tècnics, econòmics, mig-ambientals i reglamentaris. Sorgeix l'any 1921 a França

   

COGITI Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 

Corporació que integra, coordina i representa, en l'esfera estatal i internacional, als Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials per al compliment de les seues finalitats. Posa a la disposició dels Col·legis i dels seus Col·legiats els serveis de: normativa UNEIX, reglaments tècnics, legislació, jurisprudència, finestreta única, bossa d'ocupació, cursos de formació i publicacions.

   

COGITI Valencia 

Colegi Oficial de Graduats en Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecánica, Enginyeria en Electrònica Industrial, Enginyeria en Química Industrial; Enginyers Tècnics Industrials, Perits Industrials i Graduats en Enginyeria habilitats per Ordre CIN/351/2009:  

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante 

   

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers

L'Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica és una associació mundial d'enginyers dedicada a la normalització i el desenvolupament en àrees tècniques. El seu treball és promoure la creativitat, el desenvolupament i la integració, compartir i aplicar els avanços en les tecnologies de la informació, electrònica i ciències en general per a benefici de la humanitat i dels mateixos professionals.

   

IFAC. International Federation of Automatic Control

La federació multinacional s'ocupa del control automàtic i la seua representació en els camps de l'enginyeria, la ciència i l'impacte de la tecnologia de control en la societat.

   

SWE: Society of Women Engineers 

SWE és una organització que dóna a les dones enginyeres un lloc i una veu únics dins de la indústria de l'enginyeria. L'organització continua evolucionant amb els desafiaments i les oportunitats que es reflecteixen en les interessants especialitats tecnològiques i d'enginyeria de l'actualitat. Ofereix als seus membres assessorament, formació, creixement personal i professional.

   

UAITIE: Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de España 

Punt de trobada dels Enginyers Tècnics Industrials espanyols, des del qual es puga projectar cap a la societat la imatge del nostre col·lectiu principalment dirigida al teixit empresarial. Entre les seues finalitats estan defensar i promoure el reconeixement de les competències professionals dels Perits Industrials i Enginyers Tècnics Industrials, conforme al que es preveu en l'Ordenament Jurídic vigent, i potenciar i defensar la professió dels seus membres.