Acreditació i sexennis

L'ANECA realitza tres processos d'avaluació per al professorat:

ACADEMIA: avaluació curricular per a l'obtenció de l'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris de professorat titular d'universitat i catedràtic d'universitat

PEP: avaluació curricular per a l'accés a professorat universitari contractat (professorat contractat doctor, professorat ajudant doctor i professorat d'universitat privada).

CNEAI: avaluació de l'activitat investigadora del professorat universitari a fi que els siga reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Los criteris de la convocatòria del 2020 van ser aprovats per ANECA en octubre de 2020. El termini per presentar les sol·licituds s'ha ampliat al 8 de febrer de 2021.

Amb caràcter general cal tenir en compte:

 • Nombre d'aportacions: 5; de manera excepcional menys, si hi ha treballs amb una extraordinària qualitat i alta repercussió.
 • Progrés real del coneixement: no es valoren les aportacions de treballs descriptius o les reiteracions de treballs previs, llevat que consoliden el coneixement.
 • Autoria: en cas de multiautoria, cal concretar l'aportació de la persona sol·licitant.
 • Any de publicació de les aportacions: que s’han de correspondre amb els anys que s'avaluen.
  • No es tenen en compte les publicacions acceptades o en procés de publicació.
  • Si hi ha versió digital i impresa, es pren en consideració la data de la impresa.

Vos recomanem el vídeo Cómo rellenar la solicitud de sexenios (2020) que ha realitzat la Biblioteca CRAI de la Universidad Pablo de Olavide.

En el cas del professorat doctor, doctor interí o col·laborador de la UPV, poden sol·licitar l'avaluació de l'activitat investigadora si compleixen els requisits establits en la convocatòria de la UPV.

Avaluació de la investigació: indicis de qualitat reconeguts

L'avaluació de les publicacions científiques és necessària, tant perquè la investigadora o investigador sàpia on publicar a fi que la seua investigació tinga la major visibilitat i impacte, com perquè finançadors i institucions puguen valorar el currículum investigador.


Biblioguies relacionades
Factor d'impacte Citacions rebudes
   

 


Els índexs d'impacte intenten mesurar la importància d'una publicació científica en relació a unes altres dins del mateix camp. Les dades que ens ofereixen en general són:

 • Factor d'impacte
 • Categoria o categories temàtiques
 • Posició dins de la categoria temàtica

Journal Citation Report (accés a edicions anteriors al 1997)

Mesura l'impacte d'una revista segons les citacions rebudes pels articles indexats en les base de dades de la Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Sciences Citation Index (SSCI).

Scimago Journal Rank

Mesura l'impacte d'una revista basant-se en les indexades en la base de dades Scopus.

També ofereix el CiteScore (mitjana de citacions rebudes pels documents publicades en aquesta revista) i el Source Normalized Impact per Paper (relaciona les citacions rebudes per la revistes amb les esperades per a la categoria).

Dialnet Métricas

Ofereix un índex d'impacte anual basat en el nombre de citacions rebudes pels articles publicats en els cinc anys anteriors en totes les revistes espanyoles de Ciències Socials i Humanitats que figuren en el catàleg Latindex. Actualment, ofereix dades per a les categories Antropologia, Comunicació, Esport, Documentació, Educació i Sociologia.

Continua el treball desenvolupat per IN-RECS (Índex d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Socials 1996-2011), IN-RECJ (Índex d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Jurídiques 2001-2010), IN-RECH (Índex d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Humanes 2004-2008)

MIAR

Recurs molt interessant per unificar informació de diverses fonts sobre la revista, com on està indexada, avaluada i les mètriques en altres fonts. Indica si la revista apareix en els índexs de citacions de la Web of Science i Scopus, si està recollida en bases de dades amb sistemes d'avaluació com CARHUS Plus+, Latindex o el Segell FECyT, o en diferents bases de dades especialitzades i multidisciplinàries.

L'indicador ICDS (índex compost de difusió secundària) es calcula segons la presència de la publicació en les diferents bases de dades.

Ulrichs

Directori que ofereix informació completa sobre revistes incloent en quines bases de dades de reconegut prestigi està indexada. Els indicis de qualitat que ofereix donen rellevància al recurs en reconèixer-se la fiabilitat de les fonts que recull.

Llista de revistes científiques espanyoles amb segell de qualitat FECyT

Llista de revistes que han superat el procés d'avaluació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) per al reconeixement de la qualitat editorial i científica. Un producte derivat és el Rànquing de visibilitat i impacte de revistes científiques espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials amb segell de qualitat FECYT.

CIRC

La Classificació integrada de revistes científiques té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes d’acord amb la seua qualitat.

CARHUS Plus+

Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

ERIH Plus

L'European Reference Index for the Humanities and Social Sciences ofereix un índex per a les revistes científiques europees que compleixen determinats criteris de qualitat.

Latindex

Latindex ofereix dos productes, un directori que inclou revistes d'investigació científica, tècnicoprofessionals i de divulgació científica i cultural que s'editen a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal, i el catàleg, que es limita a aquelles que compleixen uns determinats criteris de qualitat.

RESH

Integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats; ofereix dades d'impacte del període 2004-2008.

DICE

Centrada en les revistes espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques. Ofereix informació sobre les revistes i diversos indicadors de qualitat.

Ranking de Revistas REDIB

La Xarxa Iberoamerica d'Innovació i Coneixement Científic ofereix, en col·laboració amb la Web of Science, un rànquing de les revistes científiques incloses en REDIB i en la Web of Science. Ofereix els indicadors: percentil del factor d'impacte normalitzat, percentatge d'articles citats, percentatge ajustat de citacions en la matèria, percentatge d'articles més citats, percentil mitjà i un qualificador global.

IBRA

Centrada en l’arquitectura, ofereix una avaluació de cada revista basada en els criteris del documen Avaluació de l'activitat d'investigació en arquitectura i urbanisme: revistes d'investigació
Ofereix dades per al període 2014-2017 sobre índexs d'impacte, visibilitat, qualitat editorial...

Recursos d'altres països:

AERES (França)

QUALIS/CAPES (Brasil)

PUBLINDEX (Colòmbia)

CONACyT (Mèxic)

ANVUR (Itàlia)

ABDC Journal Quality List (Austràlia)

Google Scholar Metrics

Ofereix un rànquing de les 100 revistes científiques millor posicionades segons l'índex h5, per idioma, i en el cas de l'anglès, per categoria. Per a consultar el rànquing de revistes científiques espanyoles per categories podem consultar la publicació Índex H de les revistes científiques espanyoles en Google Scholar Metrics 2014-2018

Journal Scholar Metrics

Ofereix la posició d'una revista dels camps de les Arts, les Humanitats i les Ciències Socials basant-se en la informació oferida per Google Scholar Metric en el període 2010-2014.

Les citacions rebudes per una publicació científica són un indici de la visibilitat i rellevància d'aquesta publicació, i de la investigació que reflecteix. Són habitualment requerides en acreditacions, sexennis i convocatòries de projectes d'investigació.

Les fonts habitualment requerides/utilitzades per a indicar les citacions són la Web of Science, Scopus i Google Scholar. En la Biblioguia de factor d'impacte i citacions rebudes trobaràs:

 • Web of Science: cerca per referència citada, reclamació de citacions, eliminació d'autocitacions.
 • Scopus: citacions a una autora o autor, citacions a un article, eliminació d'autocitacions.

Web of Science

Realitzar la cerca en la col·lecció principal de la WoS filtrant per tipus de document: article (article). Si la revista no està indexada en el WoS, podem fer la cerca per referència citada (vegeu la Biblioguia del factor d'impacte i citacions rebudes).

Scopus

Realitzar la cerca per Documents, seleccionant el camp Article. Si la revista no està indexada en Scopus, en els resultats de la cerca cal seleccionar All i accedir a View secondary documents.

En el cas de Google Scholarles citacions apareixen en la llista de resultats com a "Citat per".

 

Scholarly Publisher Indicator (SPI)

Sistema d'informació que ofereix indicadors i eines relacionats amb les editorials científiques o d'interès per a la investigació en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials. Es recomana indicar el quartil i la posició de l'editorial. Es pot consultar a través dels llistats de 2012, 2014 i 2018 o el buscador (basat en les dades de 2014).

Segell de Qualitat d'Edició Acadèmica (CEA-APQ)

Promogut per la UNE i avalat per l’ANECA i la FECYT, el seu objectiu és identificar les bones pràctiques en edició acadèmica i servir de reconeixement per a aquelles edicions que reunisquen els requisits que es consideren garantia de qualitat científica i editorial.

La localització del nombre de citacions rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'aquesta publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de citacions és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries.

Les fonts bàsiques per a localitzar citacions són la Web of Science, Scopus i Google Scholar. En la Biblioguia de Factor d'impacte i citacions rebude trobaràs:

 • Web of Science: cerca per referència citada, reclamació de citacions, eliminació d'autocitacions.
 • Scopus: citacions a un autor o autora, citacions a un article, eliminació d'autocitacions.

Web of Science

Realitzar la cerca en la col·lecció principal de la WoS filtrant per tipus de document: Book o Book Chapter. Si la publicació no està indexada en el WoS, podem fer la cerca per referència citada (vegeu la Biblioguia del factor d'impacte i citacions rebudes).

Scopus

Realitzar la cerca per Documents, seleccionant el camp Book o Book Chapter. Si la publicació no està indexada en Scopus, en els resultats de la cerca cal seleccionar All i accedir a View secondary documents.

En el cas de Google Scholar les citacions apareixen en la llista de resultats com a "Citat per".

 

Es pot localitzar informació sobre ressenyes en bases de dades especialitzades (Aranzadi, MLa...) o multidisciplinàries.

Web of Science

Science Citation Index incluyen las críticas de libros aparecidas en Nature, Science y The Scientist.

El Social Science Citation Index i l’Art & Humanities Citation Index inclouen les crítiques de llibres de totes les revistes.

Google

Per a cercar ressenyes i crítiques en revistes especialitzades o col·leccions de llibres podem utilitzar directament el cercador Google, cercant pel títol de l'aportació entre cometes.

Dialnet

Portal que ofereix accés a la informació bibliogràfica de publicacions científiques i acadèmiques multidisciplinàries hispanes. Entre la informació que ofereix, hi ha la referida a on ha sigut ressenyada la publicació.

Index Translationum - World Bibliography of Translation

Repertori internacional de llibres traduïts en tots els camps del coneixement. Elaborat per la UNESCO.

 

Computing Research and Education (CORE)

Rànquing de conferències centrades en l'àrea d'informàtica.

Societat Científica Informàtica d'Espanya (SCIE)

La SCIE elabora el GGS Conference Rating centrat en congressos de l'àrea d'Informàtica

Web of Science

La col·lecció principal de la WoS inclou el Conference Proceedings Citacion Index - Science i el Conference Proceedings Citacion Index - Social Science and Humanities.

La localització del nombre de citacions rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'aquesta publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de citacions és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries. Es pot localitzar informació sobre citacions en bases de dades especialitzades (IEEExplore...) o multidisciplinàries.

Per a localitzar citacions en la Web of Science i Scopus, podeu consultar la Biblioguia de Factor d'impacte i citacions rebudes:

 • Web of Science: cerca per referència citada, reclamació de citacions, eliminació d'autocitacions.
 • Scopus: citacions a una autora o autor, citacions a un article, eliminació d'autocitacions.

Web of Science

Realitzar en la cerca en la col·lecció principal de la WoS filtrant per tipus de document: conferència (proceeding). Si el congrés no està indexat en el WoS, podem fer la cerca per referència citada (vegeu la Biblioguia del factor d'Impacte i citacions rebudes).

Scopus

Realitzar la cerca per Documents seleccionant el camp Conference. Si el congrés no està indexat en Scopus, en els resultats de la cerca cal seleccionar All i accedir a View secondary documents.

En el cas de Google Scholar les citacions apareixen en la llista de resultats com a "Citat per".

En la última convocatòria de sexennis (2020) s’anomenen específicament les bases de dades següents:

Subcamp 6.3 Arquitectura, Enginyeria Civil, Construcció i Urbanisme

Avery Index to Architectural Periodical

Ofereix diferents opcions de cerca: títol de l'article, de la revista (font), text complet… S'ha de comprovar que la revista està inclosa en aquest índex.

Riba Online Catalogue

En la cerca avançada es pot cercar per diferents conceptes, inclosos el nom de la revista i les paraules clau del títol.

Camp 10. Història, Geografia i Arts

RILMS Abstracts of Music Literature

Permet l'accés a la llista de publicacions incloses. La mera inclusió ací es considera un indici de qualitat.

International Medieval Bibliography (no subscrita per la Biblioteca i sense accés sense subscripció)

Emerging Sources Citation Index de la Web of Science

Incloses en la col·lecció principal de la Web of Science, són revistes que no reuneixen els criteris de qualitat exigits per a ser incloses en el Journal Citation Reports, però que sí que mantenen una qualitat que WoS considera suficient per a destacar-les.

Camp 11. Filosofia, Filologia i Lingüística

Emerging Sources Citation Index de la Web of Science

Incloses en la col·lecció principal de la Web of Science, són revistes que no reuneixen els criteris de qualitat exigits per a ser incloses en el Journal Citation Reports, però que sí que mantenen una qualitat que WoS considera suficient per a destacar-les.