Definir les necessitats d'informació


El primer pas en el procés de cerca d'informació és definir el tema del nostre treball per concretar l'àmbit de cerca i les característiques de les fonts d'informació que necessitarem.

Identificar el tema

 • Plantejar el tema com a pregunta sempre ajuda a tenir un enfocament més precís i ens guia en la investigació d'un tema. Podem plantejar la pregunta en termes comparatius, de causa-efecte, de mesurament, de procés, etc
 • Seleccionar els conceptes clau
 • Cercar àrees temàtiques relacionades

Contextualitzar el tema

 • Pot ser útil consultar enciclopèdies, manuals, diccionaris especialitzats, etc. per contextualitzar el tema i identificar millor els conceptes.
 • La Viquipèdia pot resultar útil en una primera aproximació, fent un ús apropiat. Mai ha de ser ni la principal ni l'única font que utilitzem. I tampoc és aconsellable posar-la com a referència en un treball, llevat que utilitzem algun article de qualitat  (articles de qualitat  o artícles bons ).
  Pot resultar útil per a:
  • Obtindre una informació global
  • Trobar termes relacionats amb el nostre tema
  • Ampliar informació amb les seues referències bibliogràfiques o enllaços externs

Delimitar l'abast

 • També podem delimitar l'àmbit geogràfic, cronològic i lingüístic, els tipus de documents, etc.

Dissenyar l'estratègia de cerca


Identifica i enriqueix les paraules clau

 • Utilitza sinònims
 • Tradueix els termes a l'anglès
 • Inclou les variacions ortogràfiques

 Ajudes per a enriquir el vocabulari:

Combina conceptes i delimita resultats

 • Operadors booleans: AND, OR, NOT
 • Operadors de proximitat: ADJ (junt) , NEAR (prop) , " " (frase exacta)
 • Truncament: (permet cercar per l'arrel de la paraula)
 • Caracteres comodí: #, %. $, ? (substitueixen un caràcter)
 • Filtres

Ajuda per a dissenyar l'estratègia:

Cerca avançada

Moltes fonts d'informació especialitzades disposen de formularis per a la cerca avançada i és recomanable utilitzar-los per a realitzar cerques complexes:

 • Cerca per camps concrets: autor, títol, matèria, etc.
 • Combina els termes amb operadors booleans
 • Aplica filtres de data, tipus de document, llengua, etc.