Què considerem plagi?


Podem considerar com a plagi:

 • Copiar o modificar (per exemple, adaptar o traduir) sense citar la totalitat o fragments de qualsevol obra
 • Parafrasejar el treball o les idees d'uns altres introduint canvis mínims i sense identificar el document original
 • No proporcionar la referència exacta de l'obra utilitzada
 • Reciclar continguts, és a dir, reutilitzar textos, imatges, etc. que ja hem presentat en treballs previs sense incloure la citació.
 • No reconèixer el treball de col·laboradors o coautors

El plagi es refereix tant a obres textuals com a imatges, audiovisuals, dades, etc

No es considera plagi:

 • Expressar les idees pròpies
 • Presentar les dades d'una investigació original
 • Utilitzar informació procedent del coneixement públic comú: informació que pot ser trobada moltes vegades i en diferents llocs o que pot ser trobada fàcilment en fonts de referència generals (enciclopèdies, diccionaris, etc.)

Com evitar el plagi


Planificar

Una bona planificació del temps i la utilització d'eines de suport per a la gestió de la informació, tant de les nostres anotacions com de les referències bibliogràfiques, evitaran que per falta de dades o per presses realitzem plagi.

Citar

La creació de coneixement nou sempre es fonamenta sobre continguts ja existents. Per això, la llei (art. 32.1 de la LPI) permet utilitzar fragments de les obres d'altres autors amb les següents condicions:

 • que siguen obres ja divulgades
 • que el fragment s'incloga a títol de cita o per a la seua anàlisi, comentari o judici crític
 • que es realitze amb finalitats docents o d'investigació
 • que s'indique la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada

Per fer un ús correcte de les cites hem de:

 • citar totes les fonts utilitzades, ja siguen impreses, electròniques, imatges, taules, gràfics, dades, vídeos, etc. i afegir la referència completa
 • delimitar clarament les cites (entre cometes, sagnat, cursiva, etc.)
 • no abusar de la quantitat o extensió de les cites perquè el nostre treball no es convertisca en una mera acumulació de cites sense contingut original
 • utilitzar un estil de citació estàndard (ISO, APA, MLA, etc.)

 

Cartell de Madeleine Ocampo guanyador de la Plagiarism education week organitzada per plagiarism.org en 2013.

 

Parafrasejar

Si en lloc d'utilitzar fragments literals expliquem o resumim la idea d'un altre autor amb les nostres pròpies paraules hem de tenir en compte que:

 • ha d'haver-hi un canvi substancial en les paraules, l'ordre i l'estructura de les frases
 • ha d'estar identificada clarament la font i l'autor de la idea que parafrasegem

Utiliztar obres amb Llicències Creative Commons

La informació en Internet (textos, àudios, imatges, vídeos), també està protegida pels drets d'autor, i per a qualsevol ús que es vulga fer d'ella, s'ha de demanar autorització a l'autor, excepte en les excepcions que preveu la llei.

Si tenim dubtes perquè volem fer un ús que va més enllà de la cita, és convenient utilitazar obres amb llicències Creative Commons

Per a més informació consulta la Biblioguia cites i referències bibliogràfiques

Programes de detecció del plagi


Els programes de detecció del plagi són programes informàtics que comparen el document analitzat amb uns altres que estan disponibles en internet o en repositoris de documents i detecten coincidències en funció d'una taxa de similitud.

 • detecten còpies exactes de textos o traduccions
 • generen informes amb la informació de les irregularitats detectades
L'eina que utilitza la UPV per a la detecció del plagi és Turnitin