Factor d'impacte en JCR

L'avaluació de les publicacions científiques és necessària tant perquè l'investigador sàpia on publicar perquè la seua investigació tinga la major visibilitat i impacte com perquè finançadors i institucions puguen valorar el currículum investigador.

Una de les fonts més utilitzades per a trobar indicis de qualitat de les publicacions científiques és el Factor d'Impacte de Journal Citation Report (Web of Science).

 

Més informació: Guía Factor de Impacto en Journal Citation Report

 

Factor d'impacte unificat

Més informació: Guia Cómo calcular el FI unificado

 

Factor d'impacte en SJR

SCImago Journal Rank ofereix un rànquing alternatiu al JCR per a l'avaluació de les publicacions científiques, i és molt utilitzat per a l'avaluació de l'activitat investigadora i és tingut en compte per les agències d'avaluació i acreditació.

Més informació: Guía Factor de Impacto en SJR

 

CiteScore en Scopus

CiteScore permet comparar i avaluar l'impacte d'una publicació científica a partir de les dades de la base de dades Scopus i és utilitzat per a l'avaluació de l'activitat investigadora i és tingut en compte per les agències d'avaluació i acreditació.

Més informació: Localización del CiteScore

 

Localitzar el CNCI, el FWCI y el AIS d'un article

Tant el Field-weighted Citation Impact (FWCI) com el Category Normalized Citation Impact (CNCI), posen en relació les cites d'un article amb les cites esperades segons el camp, el tipus de document i l'any de publicació.
En tots dos casos, un valor d'1 implica un comportament estandar, més d'1 millor comportament (per exemple: 1.48 significa que s'han rebut un 48% més cites que les esperables) i menys de 1, implica menys cites que les esperables.
El Article Influence Score normalitza la mètrica EigenfactorScore de WOS segons la grandària acumulada de la revista citada en els 5 anys anteriors. La mitjana del AIS per a cada article és igualment 1. Una puntuació superior a 1 indica que cada article de la revista té una influència superior a la mitjana.

Per a localitzar el FWCI hem de localitzar la publicació en Scopus i directament ens apareix com una mètrica més.Per a localitzar el CNCI hem d'accedir a InCites. Es pot accedir des de la Web of Science i, una volta identificats amb el vostre usuari de la Web of Science, seleccionar InCites en el despegable superior dret "Products".


L'accés és directe si heu entrat anteriorment a InCites, en cas contrari, cal donar-li a Go to product.

Una volta en InCites, seleccionem l'opció Researchers del menú Analyze.Cerquem a l'autor (recomanem cercar per Unique ID i ORCID).En els resultats cliquem el nombre de documents.S'obre un llistat amb les referències dels articles i diferents indicadors, entre els quals es troba el CNCI.

 

Per a localitzar el Article Influence Score d'una revista hem d'entrar en el Journal Citation Index (JCR) de la Web of Science i buscarem la revista del nostre interés:

Trobem el AIS en la secció de Additional metrics al final de la pàgina:

Cites rebudes en la Web of Science

La localització del nombre de cites rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'eixa publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de cites és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries.

Les fonts bàsiques per a localitzar cites són la Web of Science, Scopus i Google Scholar.

En el cas de la Web of Science, la cerca per referència citada permet recuperar les cites a publicacions des d'obres indexades en la Web of Science, estiga indexada o no la publicació referenciada.

Hi ha cites no arreplegades per la Web of Science, sobretot per a publicacions escrites en castellà però citades en anglès. Web of Science ha habilitat un sistema de reclamació per a recuperar aquestes cites perdudes i poder obtenir els indicis de qualitat adequats.

 

Més informació: Guía Citas en la Web of Science

Cites en Scopus

La localització del nombre de cites rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'eixa publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de cites és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries.

Les fonts bàsiques per a localitzar cites són la Web of Science, Scopus i Google Scholar.


Més informació: Guia Citas en Scopus

Eliminació d'autocites en WoS i Scopus


Més informació: Guia Eliminación de autocitas