Factor d'impacte en JCR

L'avaluació de les publicacions científiques és necessària tant perquè l'investigador sàpia on publicar perquè la seua investigació tinga la major visibilitat i impacte com perquè finançadors i institucions puguen valorar el currículum investigador.

Una de les fonts més utilitzades per a trobar indicis de qualitat de les publicacions científiques és el Factor d'Impacte de Journal Citation Report (Web of Science).

 

Més informació: Guía Factor de Impacto en Journal Citation Report

 

Factor d'impacte unificat

Més informació: Guia Cómo calcular el FI unificado

 

Factor d'impacte en SJR

SCImago Journal Rank ofereix un rànquing alternatiu al JCR per a l'avaluació de les publicacions científiques, i és molt utilitzat per a l'avaluació de l'activitat investigadora i és tingut en compte per les agències d'avaluació i acreditació.

Més informació: Guía Factor de Impacto en SJR

 

CiteScore en Scopus

CiteScore permet comparar i avaluar l'impacte d'una publicació científica a partir de les dades de la base de dades Scopus i és utilitzat per a l'avaluació de l'activitat investigadora i és tingut en compte per les agències d'avaluació i acreditació.

Més informació: Localización del CiteScore

 

Cites rebudes en la Web of Science

La localització del nombre de cites rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'eixa publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de cites és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries.

Les fonts bàsiques per a localitzar cites són la Web of Science, Scopus i Google Scholar.

En el cas de la Web of Science, la cerca per referència citada permet recuperar les cites a publicacions des d'obres indexades en la Web of Science, estiga indexada o no la publicació referenciada.

Hi ha cites no arreplegades per la Web of Science, sobretot per a publicacions escrites en castellà però citades en anglès. Web of Science ha habilitat un sistema de reclamació per a recuperar aquestes cites perdudes i poder obtenir els indicis de qualitat adequats.

 

Més informació: Guía Citas en la Web of Science

Cites en Scopus

La localització del nombre de cites rebudes per una publicació científica és necessària per a determinar la visibilitat i rellevància d'eixa publicació i de la investigació que reflecteix. El nombre de cites és un dels índexs de qualitat requerits en acreditacions, sexennis o altres convocatòries.

Les fonts bàsiques per a localitzar cites són la Web of Science, Scopus i Google Scholar.


Més informació: Guia Citas en Scopus

Eliminació d'autocites en WoS i Scopus


Més informació: Guia Eliminación de autocitas