El treball de fi de grau/màster (TFG/M)


Què són els TFG i TFM?

Els TFG i TFM consisteixen en la realització d’un treball o projecte original en què queden palesos coneixements, habilitats i competències adquirits per l’estudiant al llarg dels estudis i, expressament, les competències associades a la matèria TFG o TFM.
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (2021, VI, art. 3) núm. 153

Aspectes dels TFG i TFM

  • Els TFG i TFM s'organitzen com una assignatura;
  • Els estudiants, per a la seua realització, compten amb la direcció d'un tutor acadèmic que supervisa el treball;
  • Els TFG i TFM es presenten i defensen davant un tribunal públic, amb una exposició de 10-15 min.
  • L'autor del TFG o TFM en té la propietat intel·lectual i, decideix, si es difon en RiuNet (depòsit digital de la UPV) en obert o tancat.
  • Exemple del procés de depòsit del TFG/M en RiuNet (vegeu la pestanya «Resum»).

Normativa UPV


Normativa marc
Universitat Politècnica de València (2022). Normativa sobre Treballs de fi de grau i Treballs de fi de màster de la UPV. BOUPV 118/2022.
Universitat Politècnica de València (2014). Procediment provisional per a presentació dels treballs acadèmics a efectes de la inclusió al repositori institucional RiuNet. BOUPV. núm. 77.

 

Normativa dels Centres
ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural Treballs de fi de grau/màster
ETS d'Arquitectura Treballs de fi de grau i màster
ETS d'Enginyeria d'Edificació Treballs de fi de grau
Facultat de Belles Arts Treballs de fi de grau
ETS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports Treballs de finalització de grau i màster
ETS d'Enginyeria del Disseny Treball de fi de grau i màster
ETS d'Enginyers Industrials Treball de fi de grau
Treball de fi de màster
ETS d'Enginyeria Informàtica Treball final de grau
Treball final de màster
ETS d'Enginyeria de Telecomunicació Informació general sobre TFG/M
EPS d'Alcoi Treball de fi de grau/màster
EPS de Gandia Treball final de grau/màster

 

Normativa d'integritat acadèmica
Universitat Politècnica de València Normativa de convivència universitària i de règim disciplinari de la UPV. BOUPV 022/2023.
Article 9. De les bones pràctiques d'honestedat acadèmica
ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural Normativa d'honestedat acadèmica
ETSI d'Enginyers Industrials Normativa d'honestedat acadèmica
Declaració d'honestedat acadèmica