Per què cal fer citacions?


És necessari citar perquè:

  • tot treball es fonamenta en coneixements previs i, reconeixent l'obra d'altres autors, dotem el nostre treball de més credibilitat;
  • posem de manifest el nostre coneiximent de les fonts d'informació sobre el tema que tractem;
  • proporcionem als lectors les dades necessàries per a ampliar i contrastar la informació;
  • evitem caure en el plagi.

Quan cal fer citacions?

  • quan inserim fragments textuals d'obres alienes;
  • quan parafrasegem les idees d'altres autors;
  • quan incloem en una obra pròpia dades, imatges, taules, gràfics, códis, etc. procedents d'altres fonts.

No cal fer citacions:

  • si expressem idees pròpies;
  • si es presenten les dades d'una recerca original;
  • si s'utilitza informació procedent del coneixement comú, és a dir, que pot ser trobada en molts llocs, en fonts d'informació generals, etc.

 Davant el dubte, incloem la citació.

 No convertim el text en una acumulació de citacions. Les citacions han de servir per a fonamentar un aanàlisi, argumentar alguna idea pròpia...

Conceptes


Citació: esment de la font d'informació original de la idea o del text que s'utilitza.

Paràfrasi: explicació del text d'un autor amb paraules diferents.

Referència: conjunt de dades que serveixen per a identificar de manera inequívoca un document.

Bibliografia: llista ordenada que conté totes les referències de les fonts d'informació utilitzades en un treball. 

Estils de citació: regles que indiquen la manera d'incloure les citacions en el text i el format de les referències bibliogràfiques (elements necessaris, ordenació, tipografia, etc.).

Exemple pres de: Domínguez-Aroca, María Isabel. "Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias". El profesional de la información, 2012, septiembre-octubre, v. 21, n. 5, pp. 498-503. Estil de citació propi de la revista.