Propietat Industrial

 

La propietat industrial és un conjunt de drets que protegeixen, tant la invenció de nous productes, nous procediments o nous dissenys susceptibles d'industrialització, com l'activitat mercantil, mitjançant l'identificació en exclusiva de productes i serveis oferits al mercat. Els drets de propietat industrial permiteixen a qui els ostenta decidir qui pot usar-los i com.

Aquests drets s'otorguen per l'organisme competent (en Espanya l'Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la protecció que dispensen s'estén per un temps determinat al territori per al qual es va registrar la protecció.


Què es pot protegir?

 Punxa sobre el tipus d'invenció per a conèixer més detalls

Patent

Una Patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva l'invenció patentada, impedint a uns altres la seua fabricació, venda o ús sense coneixement del titular. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del públic per a general coneixement.

La duració de la Patent nacional (Espanya) és de vint anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per a mantindre-la en vigor cal pagar taxes anuals a partir de la concesió.

Cuestiones básicas acerca de patentes y modelos de utilidad

Models d'utilitat

Un model d'utilitat és un dret exclusiu que concedeix un Estat a una invenció i que permiteix al seu titular impedir a tercers utilitzar comercialment la invenció sense la seua autorització durant un periode de temps limitat.

En termes generals, pot afirmar-se que són registrables com a models d'utilitat les noves millores tècniques que s'obtinguen de la configuració, estructura o constitució dels utensilis, ferramentes o dispositius. Aquestes millores sobre objectes i tecnologies conegudes, a pesar de no presentar gran activitat inventiva o no entranyar gran complexitat tècnica, en gran part de les ocasions suposen un avantatge competitiu i per això val la pena registrar-les amb la finalitat de lograr un dret d'ús exclusiu que permitisca rentabilitzarles econòmicament. 

En Espanya la duració del Model d'utilitat és de déu anys des de la presentació de la sol·licitud. Per al manteniment del dret cal el pagament de taxes anuals.

Cuestiones básicas acerca de patentes y modelos de utilidad

Marques i noms comercials

Una marca es un títol de propietat industrial que porporciona al seu titolar el dret a actuar front a tercers que copien, falsifiquen, fabriquen, importe, o venguen els productes o serveis coberts per la marca, sense el seu consentiment. 

La marca concdeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a l'identificació d'un producte o servei en el mercat. 

Poden ser marques les paraules o convinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals (envoltoris, envasos, formes del producte o la seua representació).

Manual del solicitante de marcas


Un Nom Comercial es un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com identificador d'una empresa en el tràfic mercantil. Els noms comercials, com a títols de propietat industrial, són independents dels noms de les societats inscrites als Registres Mercantils.

La duració de la protecció conferida pels Signes Distintius és de déu anys a partir de la data de dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels signes distintius cal el pagament de les taxes.

Manual del solicitante de nombres comerciales

Dissenys industrials

Un Disseny Industrial otorga al su titular un dret exclusiu (a utiitzar-lo i prohibir la seua utilització per tercers sense el seu consentiment), sobre l'apariència de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derive de les característiques de, particularment, les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte o la seua ornamentació. Els dissenys podran ser bidimensionals o tridimensionals.

La duració de la protecció conferida pels Dissenys Industirals és de cinc anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o més períodes succesius de cinc anys fins un màxim de vint-i-cinc anys computats des d'aquesta data.

Manual del solicitante de diseños industriales

Topografies de semiconductors

Les topografies de semiconductors protegeixen l'esquema de traçat de les diferents capes i elements que componen un circuit integrat, la seua disposició tridimensional i les seues interconnexions, és a dir, allò que en definitiva constitueix las seua "topografia".

 

 

Normativa


  
 

Localitzar patents


Les patents són documents que han de ser de coneixement públic, ja que són un important instrument de divulgació tecnològica. Per això, en Espanya, les sol·licituds de patent es publiquen al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), accessible online. 

Les patents ofereixen informació útil per a: 

  • Conèixer la tecnologia existent i basar-se en ella per a desenvolupar una nova. 
  • Saber qui està fent què: els detalls tècnics d'investigació que estant duent a terme els seus competidors pot aparèixer per primera vegada en un document de patent, abans de que el producte arriibe al mercat.   
  • Identificar patents que ja no estan vigents i es poden utilitzar lliurement.  
  • Detectar les tendències en la tecnologia o el mercat en una etapa primerenca del seu desenvolupament. 
  • Evitar infringir els drets de patent aliens: abans de posar un nou producte al mercat o oferir un nou servei, és necessari asegurar-se de que no es va a infringir la patent d'una altra persona. 

Com cercar patents?

Els documents de patent ténen la mateixa estructura en tot el món, facilitant moltísim la seua cerca i consulta.

Estructura d'un document de patent


Localitzar una patent concreta 

Per a localitzar una patent concreta, podem cercar pel nom de l'inventor, pel sol·licitant (es qui detenta els drets de l'invenció, pot ser una empresa o organisme, o un particular), pel número de patent o per famílies de patents. 

Una mateixa invenció es patenta habitualment en múltiples països, donant lloc a diversos documents de patent similars, cadascun redactat en la llengua oficial de cada pais o organisme que ha tramitat la patent. Aquest conjunt de documents de diferents països però referits a una mateixa invenció és el que es denomina "familia de patents". 


Localitzar patents per matèria

Per a localitzar patents per temes o matèries el més recomanable és la cerca per classificació. 

Totes les oficines de patents classifiquen els documents de patent que publiquen segons el seu contingut tècnic mitjançant l'assignació d'un codi de classificació. La classificació de patents agrupa i organitza la tecnologia segons un sistema jeràrquic de seccions, classes, subclasses i grups, designats per una sèrie de lletres de l'alfabet llatí i números aràbics. 

Existeixen diverses classificacions de patents, degut al diferent desenvolupament de les lleis de patents als diferents països.  

Les més utilitzades són la Classificació Internacional de Patents i la Classificació Cooperativa de Patents, fruit de la unificació dels codis nacionals. 

Sistemes de classificació de patents: 

On cercar patents?