Drets d'ús i difusió dels TFG/M en RiuNet


Normativa marc TFG/M de la UPV:

Article 11. Custòdia i arxiu

1. Després de superar el TFG o TFM, el text complet d’aquest, així com els annexos, si és el cas, s’inclouen als efectes d’arxivament al repositori institucional de la Universitat Politècnica de València.

2. A través del repositori institucional s’efectua la difusió de les dades bàsiques del treball i un resum d’aquest. Quan l’autor l’ha autoritzat, mitjançant la signatura del contracte corresponent amb la UPV, el text ha d’estar disponible en accés obert, que en permet la consulta a text complet. La inclusió dels TFG o TFM al repositori institucional s’ha de realitzar respectant els drets de propietat intel·lectual de l’autor

L' alumne, como a autor del TFG/M, ostenta els drets de propietat intel·lectual de la seua obra i, per tant, és qui tria el tipus de difusió que el seu treball tindrà en RiuNet. Quan se sol·licita la defensa del treball en l'aplicació Ebrón i es dipositen els arxius d'aquest, s'ha de triar entre les diferents opcions de difusió possibles: accés obert o tancat.

Cal tenir present que si el treball està supeditat a la signatura d'un acord de confidencialitat amb empreses o tercers, o és susceptible de la generació d'una patent, s'haurà de sol·licitar la restricció de publicitat en la defensa d'aquest. En cas de ser aprovada, el treball no serà enviat a RiuNet.

L'elecció del tipus de difusió del TFG/M sempre porta associat un document de dipòsit i autorització signat de manera digital per l'alumne.

 Pels treballs gestionats en Ebrón, l'alumne podrà modificar el tipus de difusió triat (obert/tancat) a través de la seua intranet (Ebrón>TFG/TFM>Canvi de difusió). Pels treballs no gestionats en Ebrón el canvi es realitzarà enviant una sol·licitud a través de PoliSolicita RiuNet.

 Per a més informació sobre les col·leccions de TFG/M en RiuNet consulta la biblioguía Treballs acadèmics

 Consulta la Biblioguia de RiuNet per ampliar la informació