Criteris UPV per a la signatura científica i afiliació

La UPV va publicar en 2008 les normes per a la publicació dels resultats científics en la Universitat Politècnica de València en les quals queda establida que els autors han d'incloure sempre el seu nom i afiliació institucional seguint les pautes que conté aquesta norma.

A manera de resum:

Signatura científica

Per a autors amb cognoms poc freqüents

Nom Cognom1 o Nom1-Nom2 Cognom1

Per a autors amb cognoms comuns

Nom Cognom1-Cognom2 o Nom1-Nom2 Cognom1-Cognom2

Ús d'inicials i partícules

Es poden per a substituir noms però es recomana utilitzar la forma completa de nom principal per a diferenciar possibles homònims i per a poder diferenciar el gènere.

Evitar les partícules que uneixen noms entre si, nom amb cognom o cognoms entre si. Si es mantenen unir-les per un guió.

Signar sempre de la mateixa forma i evitar l'ús variable d'un o dos cognoms.

 

Afiliació institucional

Estructura d'investigació + Institució de la qual depèn + Adreça postal, Ciutat i País

Estructura d'investigació

Opció A: Nom del Grup d'I+D+i (si es pertany a un) i Departament al qual està adscrit

Opció B: Centre d'Investigació, Institut d'Investigació o Institut Universitari d'Investigació

Les opcions són excloents. Es podran utilitzar les sigles de les estructures d'investigació si estan arreplegades en el Registre Oficial d'Estructures d'Investigació i Personal en Investigació en la UPV

Institució de la qual es depèn:· Universidad Politécnica de Valencia ó Universitat Politècnica de València

Si és una unitat mixta, dependent de diverses institucions, s'inclouran totes

Adreça postal, Ciutat i País

ORCID: creación del perfil

 

Para una información más completa visita la Guía de ORCID en PoliScience


ORCID ® proporciona un identificador único para cada investigador, unificando en un único perfil las diferentes firmas científicas del autor e identificadores como ResearcherID o AuthorID, permitiendo una identificación unívoca del autor con su producción científica.

Cada vez son más las convocatorias de investigación y las revistas científicas que exigen el ORCID.

 

ORCID: añadir publicaciones

 

Para una información más completa visita la Guía de ORCID en PoliScienceUna vez creado el identificador es necesario mantener el perfil de ORCID actualizado. Esta actualización se puede realizar de forma prácticamente automática gracias a la conexión con Web of Science y Scopus.

Además se puede completar de manera manual o a través de otras plataformas.

 

Scopus: Author Feedback Wizard

 El Scopus AuthorID identifica a cada autor amb publicacions indexades en aquesta base de dades bibliográfica, agrupant en el perfil d'autor les seues publicacions, amb informació sobre cites i co-autors, així com afiliacions, variants de noms o l'índex h de l'autor.

La creació d'aquest perfil és automàtic, registrant el nom de l'autor tal i com apareix a l'article, de manera que és habitual la creació de diversos perfils per a un mateix autor davant variacions de nom no reconegudes o errors de tipeig. Podem sol·licitar la unificació de perfils des de la cerca normal de Scopus o des de l'eina Author Feedback Wizard. En tots dos casos necessitem realitzar una cerca en què les diferents variants apareguen en el resultat, per a poder seleccionar i sol·licitar la unificació. Aquesta cerca és molt més senzilla des del Wizard ja que ens permet cercar de manera simultània per diferents variants de nom.

 

Google Scholar: creació del perfil

 Google Scholar permet construir un perfil bibliogràfic agrupant les publicacions i fent-lo visible en els cercadors. Es parteix d'un compte de google (gmail) creat i permet exportar les referències en diferents formats.

 

ResearcherID y Publons

El ResearcherID identifica a cada autor amb les publicacions indexades en la Web of Science. Des d'abril de 2019 aquest identificador s'ha integrat en Publons de manera que en el perfil d'autor a més d'agrupar les publicacions, informar de les cites... incorpora la informació sobre les revisions realitzades i altres labors editorials, donant visibilitat a aquest aspecte fonamental en la publicació científica.