Mètodes de citació


Quan utilitzem l'obra d'altres autors en els nostres treballs, cal atribuir expresament cada idea o fragment a l'autor de l'obra original. Amb aquesta finalitat, podem usar tres mètodes:

Autor-Data

 • Per a fer referència a la font original, s'inclou entre parèntesis el nom de l'autor/es i l'any de l'obra.
 • Si es considera necessari, es pot afegir també el número de la pàgina.
 • Si el nom de l'autor ja està inclòs en la redacció del text, només fa falta indicar la data.
 • Podemo citar diverses obres alhora, separades por punt y coma.
 • La bibliografia s'afegeix al final del document, ordenada alfabèticament pel nom o noms de l'autoria.

Exemple pres de: Walters WH (2014) E-books in academic libraries: Challenges for sharing and useJournal of Librarianship and Information Science46(2): 85-95. Estil de citació: SAGE Harvard

Numèric

 • A cada citació se li assigna un número entre claudàtors.
 • Quan es repeteix una font, es repeteix el número utilitzat amb anterioritat.
 • La bibliografia s'afegeix al final segons l'ordre numèric que ha rebut en el text del document.

Exemple pres de: X. Wang, L. T. Yang, H. Liu and M. J. Deen, "A Big Data-as-a-Service Framework: State-of-the-Art and Perspectives," in IEEE Transactions on Big Data, vol. 4, no. 3, pp. 325-340, 1 Sept. 2018. Estil de citació: IEEE

Nota al peu de pàgina

 • A cada citació se li afegeix una crida de nota al peu de pàgina.
 • En les notes s'inclouen les referències bibliogràfiques completes de les fonts citades.
 • Aquest mètode és usat sobretot en ciències socials i humanes.

Exemple pres de: LORENZO BARTOLOMÉ, Patricia. Los libros electrónicos en la Universidad de Salamanca: gestión, acceso, visibilidad y percepción de la colección [en línea]. Trabajo de Fin de Grado. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación, 2014 [Consulta: 31 de julio de 2018]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10366/127886. Estil de citació: UNE-ISO 690

Com es fan les citacions en el text?


Fragments literals

 • Si es tracta d'un fragment curt (fins a 3 o 4 línies), cal posar el text entre cometes i afegir la informació succinta de la font original segons el mètode de citació utilitzat.

  Exemple pres de: Domínguez-Aroca, María Isabel. "Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias". El profesional de la información, 2012, septiembre-octubre, v. 21, n. 5, pp. 498-503. Estilo de citación propio de la revista.

 • Si es tracta d'un fragment llarg no va entre cometes, sinó que cal escriure'l en un paràgraf a part amb una tipografia diferent (amb sagnat o amb una lletra de menor grandària), i s'hi inclou així mateix la informació sobre la font.

  Exemple pres de: Walters WH (2014) E-books in academic libraries: Challenges for sharing and useJournal of Librarianship and Information Science46(2): 85-95. Estilo de citación: SAGE Harvard

Paràfrasi

Si el que fem és explicar la idea d'un altre autor amb les nostres pròpies paraules, hem de tenir en compte que no n'hi ha prou amb canviar l'ordre de les paraules dins de la frase. Hem d'incloure canvis en l'estructura, utilitzar sinònims, etc. de manera que es diferencie de l'original.

Exemple pres de: Walters WH (2014) E-books in academic libraries: Challenges for sharing and useJournal of Librarianship and Information Science46(2): 85-95. Estilo de citación: SAGE Harvard