Publicar en PoliPapers

Si edites una revista científica i formes part de la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de València, pot interessar-te treballar amb PoliPapers. Per a fer-ho, cal complir un conjunt de requisits i donar-te d’alta en aquesta plataforma. No deixes de tenir en compte els avantatges de publicar amb aquest sistema.

Pots sol·licitar allotjament en PoliPapers posant-te en contacte amb l'Editorial UPV por correu o des del formulario web de sol·licitud d’edició de revista. El comitè editorial i el Vicerectorat d’Investigació valoren si la revista presentada compleix els requisits per a ser allotjada en la plataforma.
 • Editora o editor vinculat professionalment a la UPV,
 • Identificació de les persones membres dels comitès editorials i científics de la revista: identificació i filiació professional precisa i completa dels comitès editorials i científics de la revista (direcció, secretaria de redacció, consell de redacció, comitè editorial o consell assessor).
 • Instruccions detallades als autors i autores: existència d’instruccions detallades amb informació sobre enviament i presentació de manuscrits (suport, format, estructura física, tipus, forma d’enviament i correcció de proves). Informació sobre els tipus d’articles considerats per la revista, amb una descripció del contingut, el format i l’extensió. Recomanacions que orienten sobre la redacció correcta de títols, resums, paraules clau, filiació professional i referències bibliogràfiques.
 • Existència de resums i paraules clau: presència de resums de més de 150 paraules o segons l’estàndard de l’àrea. Presència almenys de tres paraules clau extretes de tesaurus o classificacions pròpies de cada especialitat.
 • Traducció a l’anglès del sumari, dels títols dels articles, paraules clau i resums.
 • Acceptació del DOI UPV assignat i indicat en cada article publicat.
 • Els articles citats que tinguen DOI han d’incloure’l en la citació, a més de l’enllaç a l’URL del DOI (amb el format http://dx.doi.org/10.xxxx/…).
 • Declaració i compliment de la periodicitat: publicació sense interrupcions del nombre de fascicles i en els intervals de temps marcats segons la periodicitat de la revista.
 • Arbitratge científic extern: ús per part de la revista de persones expertes externes a l’equip editorial, seleccionades ad hoc, perquè valoren l’originalitat, la novetat, la rellevància i la qualitat metodològica dels manuscrits rebuts i emeten el dictamen corresponent.
 • Anonimat en la revisió: ocultació de la identitat de l’autoria, de les persones revisores o de totes dues alhora. El sistema de doble anonimat consisteix a ocultar la identitat tant de l’autoria com de les persones revisores. El sistema d’anonimat simple consisteix a ocultar només la identitat de les persones revisores.
 • Comunicació motivada de la decisió editorial:ús per part de la revista d’una notificació motivada de la decisió editorial. Aquesta notificació ha d’incloure: raons per a l’acceptació, revisió o rebuig del manuscrit, com també els dictàmens, originals o retocats per la redacció, elaborats per les persones expertes.
 • Percentatge d’articles de recerca: més del 50% dels articles publicats han de ser treballs que comuniquen resultats de recerca originals.
 • Publicació de dades sobre el procés editorial intern de la revista: es tractaria d’una secció fixa anual amb informació estadística sobre: nombre de treballs rebuts, nombre de treballs acceptats, nombre mitjà de persones revisores per article i demores de publicació (recepció/revisió, acceptació/publicació).
 • ISSN gestionat per l’Editorial UPV.
 • S’ha d’aplicar la guia d’estil sobre la revista que identifique la UPV com a entitat corporativa en la qual s’inscriu la revista.
 • Existència d’un consell de redacció: existència d’un consell o comitè de redacció que, format per la directora o director, pel secretari o secretària i alguns vocals, amb vinculació amb l’organització patrocinadora, és qui assisteix la direcció en totes les funcions i, de manera molt especial, en el seguiment dels treballs (recepció, avaluació i acceptació) i en la definició dels continguts i l’estil de la revista (redacció, normes de presentació d’originals, disseny, creació i orientació de les seccions de la revista).
 • Existència d’un consell assessor, compost per investigadors i investigadores de reconegut prestigi, amb la funció principal de dissenyar la política científica de la revista.
 • Importància de les bases de dades on s’indexen les revistes: bases de dades internacionals de l’especialitat, internacionals (SCOPUS, WOS…) i nacionals de l’especialitat o multidisciplinàries.
 • Existència d’instruccions per a la revisió i fulls d’avaluació dels manuscrits: existència de fulls de valoració i d’instruccions detallades sobre els criteris d’avaluació de l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la presentació formal dels manuscrits, i també sobre la manera de revisar-los.
 • Obertura del consell de redacció: almenys un terç dels membres del consell de redacció han de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Obertura del consell assessor: almenys dos terços dels membres del consell assessor han de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Internacionalitat: almenys el 10% dels components del consell assessor i el 10% dels autors i autores han de pertànyer a institucions estrangeres.
 • Endogàmia en les autories: més del 80% dels autors i autores han de ser externs al consell de redacció i a l’entitat editora de la revista.
 • Indexació en bases de dades internacionals i nacionals de l’especialitat.
World Rabbit Science World Rabbit Science és la revista oficial de la World Rabbit Science Association (WRSA). Un dels principals objectius de la WRSA és fomentar la comunicació i la col·laboració entre persones i organitzacions relacionades amb la cria de conills i la cunicultura en general.
Applied General Topology Només publica articles de recerca originals relacionats amb les interaccions entre la topologia general i altres disciplines matemàtiques, com també els resultats topològics amb aplicacions en altres àrees de la ciència, i el desenvolupament de teories topològiques d’importància per a futures aplicacions.
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Publicació científica d’àmbit internacional que té l’objectiu fonamental de contribuir a l’avanç i el desenvolupament del coneixement de les llengües. I per això serveix de lloc de trobada de diverses tradicions en l’estudi de la ciència lingüística, enforteix l’ús d’un llenguatge comú i l’intercanvi de mètodes, resultats i experiències.
EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica Publicació periòdica de l’Associació Espanyola de Departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica.
Working Papers on Operations Management Documents de treball que inclouen avanços i resultats de treballs de recerca sobre gestió d’operacions en general.
VLC arquitectura. Revista de Investigación Revista de recerca d’àmbit internacional que publica reflexions sobre projectes arquitectònics i urbans des del vessant tècnic, energètic i material fins a la perspectiva teòrica, històrica i gràfica. També publica treballs de recerca centrats en l’aprenentatge de l’arquitectura.
ijpme International Journal of Production Management and Engineering Revista científica bianual d’accés obert que publica articles en anglès, teòrics i empírics. Les col·laboracions han de promoure el progrés i la comprensió de fenòmens relacionats amb tots els aspectes de l’enginyeria de producció i direcció.
Revista sobre la infancia y la adolescencia La revista es presenta com un fòrum permanent de discussió i reflexió en el qual participen professionals i investigadors, tant d’Espanya com de la resta del món, que treballen amb menors o que tenen els menors com a objecte d’estudi.
Logo_IA Ingeniería del agua Aquesta revista naix de l’associació de la Fundació per al Foment de l’Enginyeria de l’Aigua (FFIA) i la International Water Association (IWA) amb la finalitat de promoure una publicació que permeta la difusió i discussió d’avanços científics sobre l’enginyeria de l’aigua en espanyol i portuguès.
Revista de Teledetección Revista oficial de l’Associació Espanyola de Teledetecció. Es tracta d’una publicació cientificotècnica de caràcter semestral en què es publiquen articles originals de recerca relacionats amb les diverses aplicacions i el desenvolupament metodològic de la teledetecció. Els articles poden publicar-se tant en espanyol com en anglès. La revista és d’accés obert i la publicació d’articles és gratuïta
Modelling in Science Education and Learning Revista científica d’accés obert dedicada a l’ús de models en ciències de l’educació amb una especial atenció als models de caràcter matemàtic.
Con A de animación Revista de recerca centrada en l’estudi dels aspectes teòrics, tècnics, artístics i humans de la producció d’imatge animada. Es tracta d’una iniciativa pionera en llengua castellana que segueix l’exemple d’altres revistes internacionals de prestigi nascudes de la Society for Animation Studies.
Culturas. Revista de Gestión Cultural Aquesta revista naix a iniciativa del Màster Interuniversitari en Gestió Cultural. La revista inclou articles que aporten coneixement en la gestió cultural en el sentit més ampli, tant sobre patrimoni com sobre museus, turisme, arts escèniques, etnologia, les TIC aplicades a la gestió o altres aspectes culturals. La revista difon en obert estudis de recerca, tant de docents com de professionals, sobre gestió cultural o treballs de recerca de doctorats o màsters.
Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences Aquesta revista publica articles d’alta qualitat sobre qüestions teòriques i empíriques d’educació, ciències socials i tecnològiques tractades amb una perspectiva multidisciplinària. La revista també presenta estudis de casos centrats en les implicacions pràctiques i treballs relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge en les disciplines socials i la ciència i, finalment, ressenyes de novetats bibliogràfiques.
homeHeaderLogoImage_es_ES (1) EME Experimental Illustration, Art & Design EME és una revista de recerca de periodicitat anual i bilingüe, centrada en l’àmbit de la il·lustració, l’art i el disseny. Té l’objectiu prioritari de servir d’espai de reflexió sobre aquestes disciplines: relació amb la societat, evolució històrica i innovacions.
LOGGIAlogo Loggia, Arquitectura & Restauración Revista dedicada a la disciplina de la restauració arquitectònica i els camps afins de la restauració pictòrica, escultòrica i arqueològica. S’edita des de l’any 1996. La revista publica estudis, teories, metodologies i tècniques d’intervenció en el patrimoni històric arquitectònic amb l’objectiu de difondre la conservació i la restauració del patrimoni de manera sistemàtica i periòdica. També té l’objectiu de crear un fòrum d’opinió on es puguen debatre els articles i les obres que fan aportacions al camp de la conservació i restauració.
Virtual Archaeology Review Revista web acadèmica, d’accés obert, revisada de manera anònima per persones expertes. Se centra en una mescla d’art i enginyeria que investiga en el nou camp de l’arqueologia virtual. La revista és majoritàriament interdisciplinària i publica treballs acadèmics sobre conservació, documentació, topografia 3D, visió per ordinador, disseminació, jocs i altres disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i l’arqueologia.
VITRUVIO VITRUVIO – International Journal of Architectural Technology and Sustainability és una revista internacional de recerca que publica articles relacionats amb l’arquitectura tècnica i la sostenibilitat. L’objectiu és presentar avanços tècnics originals, mètodes innovadors i aplicacions tecnològiques amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible a través de l’arquitectura.
EN BLANCO. Revista de Arquitectura La revista En Blanco té com a objectiu principal difondre les innovacions més destacades en el camp de l’arquitectura de formigó vist, blanc o acolorit. Fundada l’any 2008, és una iniciativa del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETS d’Arquitectura de València a través de la Càtedra Blanca de València.
The EuroCALL Review Revista de l’Associació Europea per a l’Ensenyament d’Idiomes Assistit per Ordinador que inclou informació sobre projectes de recerca, desenvolupament i innovació relacionats amb l’ensenyament de llengües assistit per ordinador, articles d’opinió, ressenyes bibliogràfiques i de webs per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres, agenda d’activitats, etc.
Economía Agraria y Recursos Naturales – Agricultural and Resource Economics Revista de la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA), que es publica des de l’any 2001 amb periodicitat semestral. El propòsit d’aquesta publicació és contribuir a la difusió i discussió crítica dels avanços científics, tecnològics i de desenvolupament tècnic en el camp de l’economia agroalimentària i dels recursos naturals.
REDU. Revista de Docencia Universitaria REDU és una publicació científica que es dirigeix a un públic interessat per l’educació superior en general i per la docència universitària en particular: gestors, docents i investigadors d’aquest àmbit. Té com a objectiu principal promoure l’intercanvi d’informació i idees sobre investigacions empíriques i d’experiències entre docents, administradors i professionals en relació amb l’educació superior.
Lenguaje y Textos Aquesta revista, editada per la Societat Espanyola de la Llengua i la Literatura (SEDLL), naix en 1991 amb la finalitat de constituir un espai de referència de la recerca científica i d’innovació en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües i literatures de tots els nivells educatius vinculats a l’educació formal i no formal. Té com a objectiu fonamental donar a conèixer treballs i investigacions de qualitat vinculats a l’àrea de didàctica de les llengües i les literatures amb diversos enfocaments.

RIAI. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial La Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI) és l’òrgan d’expressió del Comitè Espanyol d’Automàtica (CEA), membre de la Federació Internacional de Control Automàtic (IFAC). La revista es mou en el marc de la comunitat iberoamericana i, en general, en els entorns on l’espanyol constitueix l’idioma bàsic i no excloent de comunicació. RIAI engloba l’ampli camp de la teoria de control, l’enginyeria de sistemes, l’automatització, la robòtica, la regulació automàtica i les diverses tecnologies emprades en la creació de sistemes de control, en particular els que es basen en ordinadors i xarxes de comunicacions.
Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social, revista científica de la Universitat Politècnica de València, té com a objectiu difondre les aportacions de les investigacions, les anàlisis i els estudis científics i tecnològics com a elements d’innovació social amb una perspectiva integradora que permeta aconseguir la igualtat entre dones i homes.

ANIAV – Revista de Investigación en Artes Visuales ANIAV – Revista de Investigación en Artes Visuales. Recerca en les arts visuals i des de les arts visuals. Inclou continguts de pràctica, teoria, crítica i gestió de l’art en els diversos mitjans i àrees que aborden els principals punts d’interès de l’art contemporani.
JCLR. Journal of Computer-Assisted Linguistic Research Journal of Computer-Assisted Linguistic Research (JCLR) és una revista revisada per experts amb cegament doble que publica articles científics d’alta qualitat sobre estudis lingüístics en què les eines o tècniques informàtiques tenen un paper important. JCLR té com a objectiu promoure la integració dels ordinadors en la recerca lingüística. En particular, els articles de JCLR són una clara contribució a la recerca en què el programari té un paper clau per a representar i processar dades escrites o parlades.
EGE Revista de Expresión Gráfica en la Edificación Revista científica adscrita al camp de l’expressió gràfica arquitectònica i l’enginyeria gràfica. Dirigida a professionals i docents relacionats amb la representació de l’arquitectura, el paisatge, el territori i el patrimoni. Té l’objectiu de promoure la difusió del coneixement entre les persones interessades en l’expressió gràfica arquitectònica i l’enginyeria gràfica.
Journal of Applied Research in Technology & Engineering Open access international scientific journal that publishes applied research peer-reviewed articles in English twice a year. Contributions should promote practical and real-world case studies but also theoretical research in order to provide solutions to engineering challenges in the areas of Chemical, Electrical, Manufacturing, Materials, Mechanical and Textile Engineering. The journal provides in-depth coverage of cutting-edge of the latest and ground-breaking applied research in the corresponding areas.
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier LC aspira a convertir-se en una nova revista l’epicentre de la qual serà Le Corbusier i la pluralitat de la seua obra. Igual com L’Esprit Nouveau, LC desitja ser una “revista mundial dedicada a l’estètica del nostre temps, en totes les manifestacions”. Aquest és el nostre programa: partint de Le Corbusier, descriure generoses circumvolucions per a aprehendre l’estètica i les arts del nostre temps.
Revista de Historia de la Construcción Arreplega els temes propis del camp disciplinar de la Història de la Construcció, és a dir, de les pràctiques constructives en el curs del temps. S’interessa, doncs, per la construcció de l’arquitectura i l’enginyeria civil al llarg de la història. Cerca abordar aquests temes des dels seus aspectes més centrats en les tècniques i procediments, així com des d’uns altres, com els mitjans de concepció i control, l’organització del treball o les condicions que limiten o fan possible les obres, en la mesura en què expliquen l’activitat constructora.

Algunes línies d’actuació que incideixen positivament en la millora de la difusió i l’impacte de les revistes electròniques són les següents:

 • Digitalització dels continguts: garanteix l’accés i la conservació de les revistes científiques.
 • Inclusió en portals de revistes i en repositoris: potencia la difusió de les revistes i dels articles publicats.
 • Difusió en accés obert: el moviment per l’accés obert (open access) actua en pro de la lliure difusió dels continguts i una de les peces clau és l’ús de llicències Creative Commons (CC).
 • Preparació de versions multilingües: mitjançant la traducció parcial o total dels continguts de la revista, seccions o articles en més d’un idioma, accés als textos de presentació de la revista en més d’un idioma o accés multilingüe a resums dels continguts.
 • Comunicació de novetats: és recomanable mantenir informats els lectors sobre la publicació de nous números o de novetats, com també la difusió de continguts mitjançant redifusió (ja siga en format RSS o equivalents).
 • Mesurament de l’audiència (estadístiques de consulta): conèixer i publicar dades d’ús d’una revista electrònica aporta transparència a la publicació i permet que els autors i autores es facen una idea de l’audiència dels seus treballs publicats i del que poden esperar de la revista. L’ús de gestors de continguts, com ara OJS, permet conèixer i publicar de forma immediata les dades estadístiques sobre l’ús i la consulta dels articles. A més, pot complementar-se amb eines gratuïtes com Google Analytics.
 • Inclusió en bases de dades, catàlegs i cercadors: la visibilitat de les revistes científiques en els diversos repertoris o plataformes on pot ser vista o cercada és fonamental perquè els continguts es difonguen.
  • Bases de dades cientificotècniques: tenir presència en aquestes bases de dades és imprescindible perquè són de consulta obligada per al personal científic i tenen un paper molt rellevant en la visibilitat i l’impacte de les revistes científiques. En aquestes bases s’indexen articles de diverses revistes. Segons el grau d’exigència formal i de continguts, poden ser:
   • Bases de dades que exigeixen un compliment bàsic dels criteris de normalització estàndard. És el cas de les bases de dades del CSIC.
   • Bases de dades que exigeixen un compliment dels criteris de normalització i també criteris de qualitat en els processos editorials. Per exemple SciELOERIC i Redalyc.
   • Bases de dades que, a més del compliment dels criteris de normalització i de qualitat, exigeixen indicadors de difusió i impacte dels treballs publicats, com és el cas de les bases de dades de l’ISI Web of Science, de Scopus i, en l’àmbit biomèdic, de Medline.
  • Directoris de revistes: inclouen informació de les revistes. Cal fer esment d’ISSN, CSIC, Latindex DOAJ.
  • Catàlegs de biblioteques i centres de documentació: el fet d’estar disponibles en els catàlegs de biblioteques pot tenir una elevada rendibilitat pel que fa a la visibilitat.
  • Motors de cerca acadèmics: són motors de cerca especialitzats en informació acadèmica com Google Scholar, que indexen el text complet de documents acadèmics que figuren en dipòsits digitals, portals de revistes, seus web acadèmiques, etc.
  • Butlletins de sumaris: fan buidatges del contingut de milers de revistes científiques, com els de Dialnet.
  • Portals especialitzats: actuen de catalitzadors d’especialistes en un àmbit determinat seleccionant recursos web d’interès.

Abadal, E., & Rius Alcaraz, L. (2008). Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión e impacto. Revista española de Documentación Científica, 31(2): 240-260 http://dx.doi.org/10.3989/redc.2008.v31.i2.427

PoliPapers

PoliPapers és un servei desenvolupat entre l’Editorial i la Biblioteca de la UPV per a impulsar l’edició en accés obert de revistes digitals de caràcter científic en la institució.

És una plataforma digital on s’allotgen les revistes electròniques produïdes a la UPV basada en el programari de PKP (Public Knowledge Project) Open Journal Systems, programari lliure per a gestionar, editar i publicar revistes amb la finalitat d’expandir i millorar l’accés i la qualitat de la investigació referida. Té aquestes característiques:

 • Habilita la publicació de la revista amb el control dels aspectes següents:
  • Enviament de documents originals.
  • Revisió per parells.
  • Publicació de números.
  • Estadístiques sobre la descàrrega d’articles.
  • Gestió de subscripcions.
 • Automatitza el procés de navegació.
 • Indexa el text complet de la revista.
 • Usa estàndards oberts OAI-PMH.

A més dels avantatges associats a la publicació en obert, l’allotjament en PoliPapers ofereix als editors avantatges com els següents:

 • Gestió integral i en línia del flux de treball d’una revista científica, amb la implicació de diversos agents de flux de treball.
 • Exigència reconeguda internacionalment per a la qualitat de les revistes.
 • Facilita la publicació electrònica segons les normes internacionals que asseguren la visibilitat de la publicació i faciliten la cerca d’informació en les revistes científiques.
 • Assistència tècnica i suport en el procés editorial.
 • Sol·licitud de DOI per a cada article publicat.
 • Dipòsit en RiuNet: visibilitat i difusió.
 • Assessorament en la indexació de la revista.

Hi ha diversos directoris que permeten trobar revistes d’accés obert i diverses plataformes per a treballar-hi:

 • DOAJ: Directory of Open Access Journals.
 • Open Science Directory: permet cercar revistes d’accés obert i revistes que participen en programes especials per a països en vies de desenvolupament.
 • Portal de portales Latindex: accés al contingut i text complet de revistes acadèmiques adherides al moviment d’accés obert i disponibles en hemeroteques digitals d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
 • J-STAGE: Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic.
 • Redalyc: xarxa de revistes científiques d’Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal.
 • SciELO España: biblioteca virtual de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut.
 • RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert.
 • Thomson Reuters Links Open Access Journal Title List: revistes d’accés obert enllaçades des del Web of Science.