Dipòsit en RiuNet

Per a poder dipositar treballs en RiuNet, és imprescindible ser membre de la comunitat universitària UPV. Després s’ha de signar el model de contracte corresponent a fi de donar autorització a la Universitat perquè difonga els treballs dipositats.

La col·lecció de tesis la gestiona l’Escola de Doctorat, que proporciona la informació i la documentació que cal per a enviar les tesis a RiuNet.

Les tesis aprovades a la UPV han de dipositar-se en RiuNet com indica l’article 14.5 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Les tesis anteriors a aquest Reial decret poden consultar-se en RiuNet si l’autora o l’autor ha autoritzat la consulta del text complet.

L’autor o autora decideix, quan diposita la tesi en aquest repositori, amb quina llicència ho fa; en el cas de tesis per compendi o ús de material de terceres persones, depèn dels drets reservats a l’autor o autora en el contracte corresponent.

Si la tesi es diposita en format PDF, el nivell de protecció depèn de la llicència escollida. Com a mínim, se n’ha de permetre la lectura.

 

Els doctorands i doctorandes han de tenir en compte aquest Reial decret a l’hora de decidir publicar el seu treball de recerca a fi d’evitar conflictes amb la Llei de propietat intel·lectual. Especialment en les denominades tesis per compendi.

Les tesis per compendi estan formades per articles o capítols publicats abans de la lectura de la tesi, i la difusió o no en obert en el repositori depèn del contracte editorial signat i de la política de l’editorial.

Les polítiques editorials poden permetre o no la difusió de treballs en repositoris o la difusió després d’un període d’embargament. Cal tenir en compte:

 • Abans de la publicació
  • Signar una llicència amb la revista.
  • Annexar una addenda al CTA (copyright transfer agreement), contracte en el qual els drets d’explotació se cedeixen a la revista).
  • L’autor o autora manté els drets d’autoria sobre la seua publicació (és el cas de la publicació en una revista d’accés obert): l’article es pot difondre en el repositori sense problemes.
  • L’autora o autor no conserva aquests drets. Per a poder difondre la publicació en el repositori pot optar per:
  • Per a triar una revista que permeta la difusió del treball en el repositori podem acudir a les bases de dades Sherpa/Romeo (cobertura internacional) i Dulcinea (cobertura nacional), que permeten comprovar la política d’autoarxivament de les revistes. El permís pot ser per a la versió editorial o versió preliminar/preliminar revisada de la publicació.
 • Després de la publicació, si els has cedit els drets del treball i no permeten l’autoarxivament del teu treball en el repositori institucional, cal demanar-los permís per a la difusió, sol·licitud que es pot fer seguint el model de la Unió europea, en diversos idiomes, també l’espanyol.
El procés es pot seguir en l’esquema (feu clic en la imatge i s’ampliarà; s’obri en una altra finestra).

RiuNet assigna un DOI (identificador d’objecte digital) a les tesis que difon.

Amb aquest nou URI (identificador de recursos uniforme) que se suma al servei Handle, a més d’assegurar la permanència de les adreces web i evitar el fatídic error 404, es vol augmentar tant la recopilació de treballs com la citabilitat, ja que algunes bases de dades bibliomètriques se centren en aquest identificador DOI per a mesurar les citacions. Això permetrà visibilitzar una col·lecció de gran importància en la investigació que, com que no segueix els canals habituals de difusió (publicació), no és prou coneguda o citada.

Aclariment sobre l’assignació d’ISBN

L’Editorial de la UPV no assigna ISBN de mèrits a les tesis llegides a la UPV. D’altra banda, l’Editorial de la UPV sí que publica les tesis que han rebut el premi extraordinari atorgat per la Comissió de Doctorat:

Per a fer-ho, l’autora o autor ha de posar-se en contacte amb l’Editorial a través d’un correu al compte edicion@editorial.upv.es, o bé sol·licitar una cita prèvia a fi de mantenir una reunió a les oficines de l’Editorial, amb la finalitat de valorar l’obra resultant i la manera de difondre-la”.

Segons la Normativa marc de treball fi de grau i fi de màster de la Universitat Politècnica de València, aprovada pel Consell de Govern el 7 de març del 2013, després de la superació del treball fi de grau i del treball fi de màster, l’estudiant ha de dipositar-lo en RiuNet (article 11. Custòdia i arxivament).

La col·lecció es gestiona des de cada escola, facultat o ERT, on s’informa del sistema de dipòsit del treball acadèmic en RiuNet, ja que actualment hi ha un procés d’automatització d’aquesta operació. La imatge següent mostra el procés esmentat.

Vos recomanem la consulta de la biblioguia Recursos per al teu TFG/TFM/tesi, en la qual podeu informar-vos sobre la normativa corresponent i també sobre aspectes més pràctics com ara la manera de citar la bibliografia o consells per a la redacció del resum.

Per a dipositar el treball acadèmic en RiuNet, l’estudiant ha de definir el tipus de difusió permès. Per a fer-ho ha de seleccionar una de les opcions següents:

 • Accés obert al text complet
  • Reconeixement
  • Reconeixement - no comercial
  • Reconeixement - no comercial - sense obra derivada
  • Reconeixement - no comercial - compartir igual
  • Reconeixement - compartir igual
  • Reconeixement - sense obra derivada
  • Reserva de tots els drets. Només es permet la consulta del treball acadèmic.
  • Llicència Creative Commons
 • Accés tancat
  • No es permet la consulta del treball acadèmic, però sí que es pot accedir a les dades bibliogràfiques.
  • Restricció de publicitat. Les metadades no poden estar en accés obert: dades sensibles (personals, d’empreses), pendents de patent…
Els treballs es dipositen en RiuNet en dues modalitats: accés obert (permet la consulta de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball) i accés tancat (només permet la consulta de les dades bibliogràfiques).

Per a canviar el tipus de difusió dels TFG/TFM UPV d'obert a tancat o viceversa, en RiuNet:

 • Des de l'aplicació Ebrón, seleccionar l'opció “Canvi de difusió” tal i com està explicar en el Manual (cal identificació intranet UPV).
 • Si el treball és anterior a la data d'entrada de funcionament de la passarel·la Ebron (la data varia en cada Escola) la petició de canvi de difusió haurà de fer-se a través de PoliSolicita RiuNet.

Les publicacions carregades en Sénia són difoses automàticament des de RiuNet, procés en què es garanteixen tots els aspectes derivats dels drets d’autoria i de les editorials implicades. La incorporació de les publicacions és un procés senzill. De forma prèvia, recomanem comprovar que la signatura científica és correcta en l’apartat Manteniment en Sénia2 de la intranet de la UPV:

En cas de dubte, reviseu la biblioguia d’identificadors i signatura científica

Els treballs de PDI i PAS es poden dipositar en RiuNet a través de diverses vies:


Tornar

RiuNet

RiuNet està pensat perquè la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de València arxive la seua producció, personal o institucional.

 • Permet dipositar els objectes digitals de forma directa i senzilla en diversos formats (text, imatges, so, vídeo, etc.).
 • Ofereix accés segur i permanent als documents i els assigna un identificador únic.
 • Assegura la qualitat del contingut.
 • Garanteix la perdurabilitat del contingut.
 • Compleix les normes que asseguren interoperabilitat amb altres sistemes. El contingut de RiuNet és recopilat pels principals recol·lectors científics espanyols, europeus i internacionals: Recolecta, OpenAIRE, Google Scholar

Avantatges per a l’autor o autora

 • Protecció dels drets d’autoria sobre els seus treballs. Com que els arxius es fan públics en la web i es treballa amb protocols i estàndards que afavoreixen la visibilitat dels treballs, es garanteix a l’autora i autor que la seua obra s’identificarà amb la seua persona i, així, se n’evitarà el plagi.
 • L’autor o autora disposa d’un nou canal de difusió per a la producció intel·lectual.
 • S’aconsegueix més visibilitat del quefer de l’autor o autora i se’n permet la localització a través d’Internet.
 • Permet que els col·legues troben la producció, la coneguen i puguen citar els treballs, cosa que redunda en més impacte de l’obra.

Els registres dipositats en RiuNet es poden localitzar al PoliBuscador i a les col·leccions d’investigació en:

logo de goole académico Google acadèmic: permet cercar bibliografia especialitzada d’una manera senzilla.
Logo de DriverOpenAIRE Les investigacions finançades per la UE dins del Setè Programa Marc (7è PM) i del Consell Europeu d’Investigació (CEI), s’han de dipositar en un repositori institucional, en el marc del Projecte OpenAIRE que promou l’accés obert a Europa. Des del 2014, OpenAIRE inclou el cercador de Driver (Digital repository infraestructure vision for European research).
Recolecta RECOLECTA coordina l’agenda nacional amb el desenvolupament internacional de la infraestructura global de repositoris digitals científics com a part integrant de l’espai europeu d’investigació. En RiuNet recopila informació en les col·leccions de tesis, revistes, congressos i articles.
OpenDOAR OpenDOAR és un directori de repositoris acadèmics d’accés obert.

Registry of Open Access Repositories

ROAR aspira a promoure el desenvolupament de l’accés obert perquè proporciona informació sobre el creixement i l’estat dels repositoris arreu del món. S’hi pot buscar contingut de tots els repositoris registrats.
dart-europe repositorio de tesis DART-Europe. Associació de biblioteques d’investigació i consorcis de biblioteca que treballen junts per tal de millorar l’accés global a les tesis d’investigació europea.
Hispana_roai Hispana (ROAI) reuneix les col·leccions digitals d’arxius, biblioteques i museus d’acord amb la iniciativa d’arxius oberts que promou la Unió Europea.
WorldCat (OAIster) és una xarxa global de serveis i contingut de biblioteques i repositoris que usa la web perquè la institució siga més visible.
Logo de Basefield BASE és un dels motors de cerca amb més volum de contingut especialitzat en recursos acadèmics d’accés obert en la web. El gestiona la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld.

Els repositoris són arxius on s’emmagatzemen recursos digitals de manera que poden ser accessibles a través d’Internet. Hi ha tres tipus principals de repositoris:

 • Repositoris institucionals: creats per les mateixes organitzacions per a desar, usar i preservar la producció científica i acadèmica que van creant.
 • Repositoris temàtics: creats per un grup d’investigadors, una institució, etc. que reuneixen documents relacionats amb una àrea temàtica específica.
 • Repositoris de dades: repositoris que emmagatzemen, conserven i comparteixen les dades de les investigacions.

L’autoarxivament de les publicacions en repositoris, denominat ruta verda, es considera la via òptima per a aconseguir el 100% d’accés obert. No depèn de cap canvi en el model editorial i pot estar subjecte a mandat per part de les institucions.

Amb el dipòsit de les seues publicacions en el repositori, els autors i autores posen disponible en accés obert una versió dels articles que han publicat en revistes, tradicionals o d’accés obert.

Dipòsit no és publicació; és una manera de comunicar públicament, acció que augmenta la visibilitat i la difusió dels treballs dels investigadors.

Dins de les vies per a aconseguir l’accés obert a la comunicació científica, la via verda implica el dipòsit de les publicacions en repositoris de caràcter obert. RiuNet és el repositori institucional de la Universitat Politècnica de València des del qual es pot accedir a la producció científica de la institució i sempre respectant els drets d’autoria.

Directoris de repositoris

 • ROAR. Registry of Open Access Repositories.
 • OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories.
 • BuscaRepositorios. Repositoris institucionals espanyols d’accés obert.
 • ODISEA és un inventari internacional dels dipòsits que admeten conjunts de dades d’investigació a escala mundial. Permet cercar i suggerir nous bancs de dades.
 • r3data: directori de repositoris de dades de diverses disciplines acadèmiques.

Proveïdors de serveis

Els proveïdors de serveis recopilen informació de diversos repositoris a la qual incorporen serveis de valor afegit. L’ús que fan els repositoris de l’OAI-PMH (open archives initiative-protocol for metadata harvesting), protocol per a l’intercanvi de metadades que usa el format Dublin Core, permet la interoperabilitat de les dades dels repositoris i faciliten la recuperació del contingut.

RiuNet ofereix als autors i autores un canal de difusió de les seues obres que respecta tots els seus drets d’autoria, tant morals com d’explotació.

Els drets d’autoria pertanyen a l’autora o autor de l’obra pel fet d’haver-la creada. Els drets de contingut moral són irrenunciables i inalienables. Els de contingut econòmic, o drets d’explotació, es poden cedir a terceres persones com passa amb els treballs publicats en què l’autor cedeix part o la totalitat dels seus drets d’explotació a l’editorial.

En RiuNet es poden dipositar tant obres inèdites com obres ja publicades.

En el cas de les obres inèdites, l’autor o autora simplement autoritza la Universitat a difondre el seu document a través del repositori, mitjançant la signatura d’un contracte, però conserva tots els drets sobre l’obra i, per tant, pot publicar-la posteriorment en qualsevol revista, editorial, etc.

Hi ha la possibilitat que alguna editorial només accepte treballs no difosos abans; per aquest motiu és aconsellable conèixer la política de les editorials on es preveu publicar. La política de la majoria d’editorials internacionals es pot consultar en la base de dades Sherpa/Romeo; i la de les editorials espanyoles, en la base de dades Dulcinea.

En el moment d’autoarxivar el document, l’autor o autora pot decidir sobre l’ús posterior que podrà fer de la seua obra qui la consulte per Internet mitjançant una llicència Creative Commons, o bé pot mantenir la reserva de tots els seus drets.

En el cas d’obres ja publicades, abans d’incloure-les en el repositori, l’autor o autora ha de saber les condicions en què ha cedit els drets d’explotació de la seua obra a l’entitat editora. Encara que la majoria de les editorials permeten l’arxivament del preprint (l’esborrany del text que es vol publicar abans de la revisió per experts) es recomana consultar les bases de dades esmentades, Sherpa/Romeo i Dulcinea, per tal de conèixer la política sobre drets d’autor de les editorials espanyoles.

En cas de dubte, l’autor o autora ha de posar-se en contacte amb l’editorial a fi de saber quina política té respecte a l’arxivament en repositoris institucionals.

Si l’obra que es vol dipositar té més d’un autor o autora, el procediment depèn de si es tracta d’una obra en col·laboració, resultat conjunt del treball de diversos autors, en aquest cas és necessari que tots n’autoritzen la difusió a través de RiuNet mitjançant la signatura del contracte, o d’una obra col·lectiva, creada sota la iniciativa i coordinació d’una sola persona, cas en el qual n’hi ha prou que l’autor o l’autora principal n’autoritze la difusió en el repositori.

Models de contracte en RiuNet

Acord marc de cessió de drets d’autoria d’obres digitals en RiuNet. En cas de ser membre de la UPV, no cal firmar un contracte per a cada dipòsit. El fet de signar aquest acord marc és vàlid per a cada dipòsit.

Contracte per al dipòsit de tesis doctorals

Autorització per a la difusió de treballs acadèmics