Criteris UPV per a la signatura científica i afiliació

La UPV va publicar en 2008 les normes per a la publicació dels resultats científics en la Universitat Politècnica de València en les quals queda establida que els autors han d'incloure sempre el seu nom i afiliació institucional seguint les pautes que conté aquesta norma.

A manera de resum:

Signatura científica

Per a autors amb cognoms poc freqüents

Nom Cognom1 o Nom1-Nom2 Cognom1

Per a autors amb cognoms comuns

Nom Cognom1-Cognom2 o Nom1-Nom2 Cognom1-Cognom2

Ús d'inicials i partícules

Es poden per a substituir noms però es recomana utilitzar la forma completa de nom principal per a diferenciar possibles homònims i per a poder diferenciar el gènere.

Evitar les partícules que uneixen noms entre si, nom amb cognom o cognoms entre si. Si es mantenen unir-les per un guió.

Signar sempre de la mateixa forma i evitar l'ús variable d'un o dos cognoms.

 

Afiliació institucional

Estructura d'investigació + Institució de la qual depèn + Adreça postal, Ciutat i País

Estructura d'investigació

Opció A: Nom del Grup d'I+D+i (si es pertany a un) i Departament al qual està adscrit

Opció B: Centre d'Investigació, Institut d'Investigació o Institut Universitari d'Investigació

Les opcions són excloents. Es podran utilitzar les sigles de les estructures d'investigació si estan arreplegades en el Registre Oficial d'Estructures d'Investigació i Personal en Investigació en la UPV

Institució de la qual es depèn:· Universidad Politécnica de Valencia ó Universitat Politècnica de València

Si és una unitat mixta, dependent de diverses institucions, s'inclouran totes

Adreça postal, Ciutat i País

ORCID: creació i manteniment del perfil

ORCID ® proporciona un identificador únic per a cada investigador, unificant en un únic perfil les diferents signatures científiques de l'autor i identificadors com ResearcherID o AuthorID, permetent una identificació uníivoca de l'autor amb la seua producció científica.

Cada volta són més les convocatòries d'investigació i les revistes científiques que demanen ORCID.

Una volta creat l'identificador cal mantindre el perfil actualitzat. Aquesta actualització es pot realitzar de manera pràcticament automàtica gràcies a la connexió amb Web of Science y Scopus.

A més, es por completar de maenra manual a través d'altres plataformes:

Per a una informació més completa visita la Biblioguia d'ORCID


 

Per a una informació més completa visita la Biblioguia d'ORCID


 

Scopus: Author Feedback Wizard

 El Scopus AuthorID identifica a cada autor amb publicacions indexades en aquesta base de dades bibliográfica, agrupant en el perfil d'autor les seues publicacions, amb informació sobre cites i co-autors, així com afiliacions, variants de noms o l'índex h de l'autor.

La creació d'aquest perfil és automàtic, registrant el nom de l'autor tal i com apareix a l'article, de manera que és habitual la creació de diversos perfils per a un mateix autor davant variacions de nom no reconegudes o errors de tipeig. Podem sol·licitar la unificació de perfils des de la cerca normal de Scopus o des de l'eina Author Feedback Wizard. En tots dos casos necessitem realitzar una cerca en què les diferents variants apareguen en el resultat, per a poder seleccionar i sol·licitar la unificació. Aquesta cerca és molt més senzilla des del Wizard ja que ens permet cercar de manera simultània per diferents variants de nom.

 

Google Scholar: creació del perfil

 Google Scholar permet construir un perfil bibliogràfic agrupant les publicacions i fent-lo visible en els cercadors. Es parteix d'un compte de google (gmail) creat i permet exportar les referències en diferents formats.

 

ResearcherID y Publons

El ResearcherID identifica a cada autor amb les publicacions indexades en la Web of Science. Des d'abril de 2019 aquest identificador s'ha integrat en Publons de manera que en el perfil d'autor a més d'agrupar les publicacions, informar de les cites... incorpora la informació sobre les revisions realitzades i altres labors editorials, donant visibilitat a aquest aspecte fonamental en la publicació científica.