Accés


Es pot accedir a l'ACM Digital Library des de PoliBuscador, mitjançant el menú superior Bases de dades cercant-la pel nom. L'enllaç Accés en línia ens porta a l'apartat Veure Online del registre complet i des de l'enllaç ACM Digital Library Complete s'obrirà la base de dades en una pestanya nova.

Per activar determinades funcionalitats (subscriure alertes, crear carpetes i guardar-hi registres, etc.) cal crear-se un compte personal. Des de l'enllaç Register anem al formulari de creació del compte. Una vegada creat, utilitzarem l'enllaç Sign In.

Cerques


Navegar per tipus de publicacions i col·leccions

Des de la pàgina d'inici podem accedir als diferents tipus de publicacions i seccions de la ACM:

 • Journals: més de 50 revistes acadèmiques amb peer review
 • Magazines: 7 revistes amb articles, notícies, opinions, etc.
 • Proceedings: actes de més de 170 congressos, simpòsiums, convencions, etc.
 • ACM Books: monografies especialitzades i textos de nivell universitari. S'inclouen cerques específiques per autor, afiliacions i guanyadors de premis. Els llibres no estan inclosos en la subscripció institucional.
 • SIGs (Special Interest Groups): accés a la informació i documentació generada pels 37 grups que donen impuls a la investigació en les principals àrees de la informàtica
 • Conferences: informació sobre tots els congressos de la ACM (actes, dates, llocs)
 • People: perfils dels autors e institucions que publiquen en la ACM

A més a més, des de l'enllaç Browse del menú superior podem navegar pels continguts inclosos en la ACM Digital Library agrupats per tipus de document (s'inclouen també tesis, informes tècnics i protocols). Es pot cercar per títol i aplicar diferents filtres.

Informació del registre


A través del títol de l'article accedim a la pàgina d'informació completa del registre i a les funcionalitats que s'ofereixen a l'usuari:

 • Compartir l'article per correu electrònic o a les xarxes socials
 • Crear una alerta per a les cites rebudes per l'article (és necessari tenir un compte personal)
 • Guardar el registre en una carpeta (també és necessari un compte)
 • Exportar la referència bibliogràfica en els formats BibTeX, EndNote o ACM Ref. Si el gestor de referències bibliogàfiques utilitzat és Zotero, simplement hem de seleccionar la icona corresponent de la barra de navegació perquè es realitze l'exportació de la referència de manera directa (bé d'un conjunt de registres des de la pàgina de resultats o bé d'un registre concret des de la pàgina d'informació del mateix)

La barra d'eines de la dreta facilita l'accés directe a tota la informació disponible de l'article i a la seua consulta.

Al final de cada registre s'inclou la classificació temàtica de l'article en forma d'arbre i permet seleccionar els termes assignats i accedir als documents relacionats.

Pàgines de perfils d'autors i institucionals


Els perfils dels autors e institucions que han publicat treballs en les publicacions de la ACM es troben disponibles a l'apartat People.

Els autors poden cercar-se pel nom concret o mitjançant els filtres de matèria, afiliació, ubicació geogràfica, etc. i es pot accedir  a la pàgina del perfil o a una vista ràpida amb un resum de les dades relatives a les seues publicacions.